Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS
A PETRO-SZER Irányítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41., cgjsz.: 13-09-161991, továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az adatkezelése során a partnerei és munkavállalói érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság gyakorlatának megfelelően járjon el.
A PETRO-SZER Irányítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A PETRO-SZER Irányítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységének adatkezelései a szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek, jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek, a jogos érdekein vagy az érintett hozzájárulásán alapulnak.
Adatkezelő felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a részére továbbított adatok tekintetében az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése vagy az adatkezelés jogalapjának igazolása.

2. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSEK
Az adatkezelő irányítástechnikai szolgáltatást nyújt vegyi -és olajipar valamint az energetikai ágazatban szereplő partnerei részére.
Az adatkezelés célja az ügyfelekkel kötött szerződések teljesítésével kapcsolatos számlák elkészítése és kiküldése valamint az ügyfelek, leendő ügyfelek törvényes képviselőivel történő kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja a 2.1. esetben: szerződés teljesítése, a 2.2. esetben: az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bekezdés b. és f. pontjai)
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, egyéni vállalkozó ügyfelek lakcíme
Az adatok törlésének határideje a szerződés megszűnését követő 30 nap, illetve a szerződésből eredő polgári jogi igény elévülése.
Adattovábbítás nem történik.

3. KAPCSOLATFELVÉTEL
Az adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt, levelet a küldő nevével, e-mail címével egyéb adatával együtt az adatkezelés jogalapjának megszűnését követő 30 nap belül elteltével töröl.
Tájékoztatjuk Partnereinket, hogy a bíróság, ügyészség, NAV, NAIH, MNB, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az adatkezelőt. A PETRO-SZER Irányítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az említett hatóságok részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljához feltétlenül szükséges.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA
A PETRO-SZER Irányítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság számítástechnikai rendszerei és más személyes adatot tartalmazó iratai a 1106 Budapest, Heves utca 47-es számú épületben találhatóak meg.
Adatkezelő védi a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából adódó hozzáférhetetlenné válás ellen, biztosítja a személyes adatok sértetlenségét továbbá azt, hogy a személyes adathoz csak az férjen hozzá, aki erre jogosult.
Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata védett a számítógépes csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz, árvíz, számítógépes vírusok, számítógépes betörések és támadások ellen.

5. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Név: PETRO-SZER Irányítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.
Cégjegyzékszám: 13-09-161991
Adószám: 12218761-2-13
E-mail: petroszer@petroszer.hu

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, korlátozását, visszavonását.
Tájékoztatáshoz való jog
Az adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden információt és tájékoztatást tömören, átláthatóan, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja. A tájékoztatáshoz való jog írásban gyakorolható. Az érintett részére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.
Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: személyes adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatforrásokra vonatkozó információ.
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából szükséges.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve más tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Amennyiben a PETRO-SZER Irányítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelésével kapcsolatosan problémája van, írjon a petroszer@petroszer.hu e-mail címre.
Az érintett jogának megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hivatalánál lehet élni.